Статут Союза

CТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

«СОЮЗ МОЛОДИХ  КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

«10 МУЗА»

 

КИЇВ - 2010

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “СОЮЗ МОЛОДИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ «10 МУЗА» ” (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повна назва Організації - “ СОЮЗ МОЛОДИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ «10 МУЗА» ”.

1.3. Скорочена назва –  “СМКУ «10 МУЗА» ”.

1.4. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “ Про об’єднання громадян ”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Статус: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію Києва.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.10. Юридична адреса (місце знаходження) Організації: 03057, м. Київ, пр.. Перемоги-44.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою є задоволення та захист творчих  та інших спільних інтересів своїх членів громадської організації “СОЮЗ МОЛОДИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ «10 МУЗА» ”.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1       брати участь в творчої діяльності у галузі кінематографа;

2.2.2       сприяння розвитку національного кінематографа, розробленню та втіленню в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів, аудіо-візуальних творів тощо;

2.2.3       сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Організації, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

2.2.4       пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

2.2.5       брати участь у створенні кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури та кінематографічного мистецтва, творчого доробку членів Організації;

2.2.6       турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Організації;

2.2.7       постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів для сприяння підготовки спеціалістів у галузі кінематографа;

2.2.8       брати участь в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

2.2.9       сприяння обміну культурними цінностями між діячами культури і кінематографічного мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та кінематографічного мистецтва та співпраця з ними;

2.2.10  виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів;

2.2.11  сприяння вільному розвитку творчих нахилів та удосконаленню майстерності кожного члена Організації;

2.2.12  захист законних прав та інтересів членів Організації;

2.2.13  сприяння культурному розвитку та естетичному вихованню населення;

2.2.14  сприяння розвитку міжнародної співпраці кінематографістів, науково-дослідній роботі в галузі кінематографії.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2.  одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.1.3.  вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.4.  на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (Організації) тощо, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.5.  підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.6.  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

3.1.7.  засновує засоби масової інформації;

3.1.8.  укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.9.  одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.10. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі, шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;

3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо мети та завдань Організації;

3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних з питань що віднесені до мети та завдань Організації без утримання прибутку;

3.1.15. об'єднуватися та вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.16. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.17. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.18. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

4.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.

4.2.  Членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України та іноземних держав, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. У діяльності організації можуть брати участь колективні члени.

4.4. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

4.5. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Прийом колективних членів здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Організації.

4.6. Права члена Організації:

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.  Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.8.  Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації.

4.9.  Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням правління, у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

1 2

 

Скачать Статут Союза

 Copyright © 2016 - 2020  Союз Молодих Кінематографістів України  | ATAMAN